• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

SAVDTP – SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV TECHNICKÝCH PLYNOV
KONTAKT

savdtp.skO Nás

Čo je to SAVDTP?

Firmy, ktoré v Slovenskej republike vyrábajú, alebo plnia a distribuujú technické plyny, založili Slovenskú asociáciu výrobcov a dodávateľov technických plynov (SAVDTP), ktorá má formu záujmového združenia právnických osôb.

Predmetom činnosti Asociácie je :
podpora bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pri výrobe, úprave, skladovaní, doprave, používaní a zneškodňovaní technických plynov.

graph-transparent

savdtp.sk Úlohy SAVDTP

SAVDTP ako sprostredkovateľ informácií

Ťažiskové činnosti zabezpečujú pracovné komisie, ktoré riešia technické, normalizačné, bezpečnostno-technické a ekologické úlohy, prípadne úlohy z iných pracovných oblastí. Pracovné komisie sú zostavené z odborníkov jednotlivých členov Asociácie. Externí odborníci môžu byť prizvaní do pracovných komisií po schválení predstavenstvom Asociácie. Asociácia môže publikovať všetky rozhodnutia vykonané pracovnými komisiami ako oficiálne alebo interné doklady.

Čo sú to technické plyny?

K technickým plynom patria v prvom rade plyny získané destiláciou skvapalneného vzduchu a to kyslík, dusík, argón.
Ďalej  sú to plyny získané z chemicko-technologických procesov ako acetylén, vodík, oxid uhličitý.
Do skupiny technických plynov sa zahrňujú aj ich zmesi, ďalej vzácne plyny a plyny s vysokou čistotou.

Samostatnú skupinu technických plynov tvoria medicinálne plyny, hlavne kyslík, oxid dusný a ich zmesi s dusíkom, oxidom uhličitým, héliom.

Využitie technických plynov je vo všetkých oblastiach hospodárstva, predovšetkým v hutníctve, chemickom priemysle, potravinárstve a zdravotníctve. Široké využitie je aj v stavebníctve, v oblasti výskumu a vývoja a v poslednom čase i v oblasti ochrany životného prostredia.