• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

EIGA Winter Session 2015

Od 27. do 29. januára 2015 sa v Bruseli konal tradičný technický míting pre odborníkov pôsobiacich v oblasti priemyselných plynov, ktorý mal dve časti: školenie na tému „Bezpečnosť kyslíkových systémov“ a odborný seminár „Bezpečnosť produktov“ pozostávajúci zo zasadnutia v pléne a následne v šiestich sekciách, z ktorých si účastníci mohli vybrať tri. Obsah sekcií bol zameraný na prevádzkovanie doma používaných dýchacích prístrojov (Homecare), zásobovanie zákazníkov a prepravu plynov (Custommer supply and transportation), potravinárske plyny (Food gases), vodíkovú energiu (Hydrogen energy), plyny používané v nemocniciach (Hospital gases) a dozor nad produktmi (Product stewardship). Na podujatiach sa zúčastnilo do 200 odborníkov prevažne z európskych štátov ale aj z Austrálie, Zjednotených arabských emirátov, Japonska a USA.

Viac

Bezpečnostný míting IGV/EIGA 2014

V dňoch 14. a 15. októbra 2014 sa konal v hoteli Atrium v Mainzi Bezpečnostný míting IGV/EIGA, na ktorom sa okrem členov IGV zúčastnili aj zástupcovia EIGA a národných asociácií Rakúska, Česka a Slovenska. Generálny sekretár EIGA Philip Brickell oboznámil prítomných s aktuálnymi úlohami, ktoré riešia výbory a pracovné skupiny európskej asociácie. Členovia IGV sa podelili o poznatky z nehôd, ktoré sa v predchádzajúcom období udiali v ich prevádzkach, s dôrazom na analýzu ich príčin a následne prijaté opatrenia. Prezentáciu o činnosti našej asociácie a vybraných nehodách u slovenských dodávateľov plynov predniesol predseda SAVDTP Ing. Dušan Driensky.

Viac

Podpora iniciatívy „Čisté bublinky“

SAVDTP na základe odporučenia svojich členov podporila iniciatívu „Čisté bublinky“, ktorá upozorňuje na riziká spojené s používaním nevhodných fliaš naplnených oxidom uhličitým určených na obohacovanie nápojov v potravinárskom priemysle. Predseda asociácie na stretnutí s médiami informoval najmä o nebezpečenstvách vyplývajúcich z plnenia neštandardných fliaš (napr. hasiacich prístrojov) potravinárskymi plynmi ako aj o normatívnych postupoch pri skúšaní, údržbe, plnení a označovaní tlakových nádob používaných v potravinárstve. V súvislosti so zabezpečením technickej a hygienickej bezpečnosti obalov a produktov pre potravinársku výrobu upriamil pozornosť aj na potrebu zavedenia systému Analýzy rizík a kontroly kritických bodov (HACCP) v celom dodávateľskom reťazci. Viac informácii na www.cistebublinky.sk

Viac

Seminár EIGA „ Horľavé plyny. Bezpečná prevádzka a predpisy“

Tradičný januárový odborný seminár zorganizovala EIGA 29. a 30. januára 2014 v priestoroch hotela Sheraton v Bruseli. Obsahovo bol seminár zameraný na problematiku horľavých plynov. Prvá časť seminára bola spoločná pre všetkých účastníkov, pričom hlavnými témami boli analýza nehôd, bezpečnosť pri zaobchádzaní s horľavými plynmi a súvisiace predpisy.  Potom sa účastníci rozdelili  do dvoch odborných sekcií – acetylén a ostatné horľavé plyny, najmä vodík. Jednotlivé témy prezentovali špecialisti z oblasti vedy a výskumu a z členských spoločností združených v EIGA. Na seminári sa zúčastnili odborníci  z 26 európskych a 7 mimoeurópskych štátov.

Viac

Bezpečnostný míting IGV/EIGA

Bezpečnostný míting organizovaný nemeckou asociáciou IGV v spolupráci s EIGA sa v tomto roku konal v Mainzi 16. a 17. októbra. Odborné referáty boli zamerané predovšetkým na analýzu príčin nehôd, ktoré sa v poslednom období udiali pri zaobchádzaní s priemyselnými plynmi a opatrenia prijaté na ich odstránenie. Na mítingu sa zúčastnili aj zástupcovia českej (ČATP), rakúskej (ÖIGV) a slovenskej (SAVDTP) asociácie technických plynov.

Viac

EIGA míting zástupcov národných asociácií

Každoročné zasadnutie predstaviteľov národných asociácií združených v EIGA sa tohto roku konalo 24. a 25. apríla 2013 v Bruggách. V prvej časti boli účastníci oboznámení s činnosťou jednotlivých výborov a pracovných skupín EIGA. Druhá časť bola zameraná na výmenu aktuálnych informácií z oblasti priemyselných plynov v jednotlivých európskych krajinách a zefektívnenie spolupráce s EIGA.

Viac

Sympózium EIGA „Bezpečnosť a životné prostredie v plynovom priemysle“

V dňoch 30. a 31. januára 2013 sa konalo v Le Plaza Theatre v Bruseli sympózium EIGA na tému „Bezpečnosť a životné prostredie v plynovom priemysle: Storočie zlepšovania“ za účasti vyše 200 odborníkov z Európy i zástupcov mimoeurópskych asociácií. Na úvod odborného programu p. Stefan Messer, bývalý prezident asociácie, pripomenul 90. výročie založenia predchodcu dnešnej EIGA a zdôraznil významné etapy v jej histórii. Prednášajúci  prezentovali vývoj a dôležité zmeny v jednotlivých oblastiach použitia technických, medicinálnych a potravinárskych plynov.

Viac

Zasadnutie IGV a EIGA

V dňoch 17. a 18. 10. 2012 sa konalo v Kolíne nad Rýnom spoločné zasadnutie IGV a EIGA k otázkam bezpečnosti práce pri zaobchádzaní s technickými plynmi, ktorého sa zúčastnil aj zástupca SAVDTP. Na zasadnutí prezentovali členovia nemeckej asociácie pre technické plyny (IGV) nehody, ktoré sa vyskytli v ich prevádzkach v predchádzajúcom období ako aj prijaté opatrenia. Okrem toho zástupca Bundestanstalt für Materialprüfung (BAM) oboznámil účastníkov so spôsobmi vykonávania testov horľavosti materiálov v kyslíku a zástupca zväzu pracovníkov chemického priemyslu (BG RCI) o ochrane pred explóziou. O priebehu zasadnutia boli informovaní členovia SAVDTP na zasadnutí predstavenstva a pracovných skupín dňa 24. 10. 2012.

Viac

Míting predstaviteľov národných asociácií

V dňoch 25. a 26. apríla 2012 sa konalo v nemeckom Erdingu zasadnutie predstaviteľov národných asociácií združených v EIGA. Predseda SAVDTP vystúpil na mítingu s príspevkom: Zaobchádzanie s tlakovými oceľovými fľašami neoznačenými znakom “π”.

 

Na mítingu v Erdingu sa zúčastnili zástupcovia 14 európskych asociácií a predstaviteľov EIGA

 

Viac