SAVDTP na základe odporučenia svojich členov podporila iniciatívu „Čisté bublinky“, ktorá upozorňuje na riziká spojené s používaním nevhodných fliaš naplnených oxidom uhličitým určených na obohacovanie nápojov v potravinárskom priemysle. Predseda asociácie na stretnutí s médiami informoval najmä o nebezpečenstvách vyplývajúcich z plnenia neštandardných fliaš (napr. hasiacich prístrojov) potravinárskymi plynmi ako aj o normatívnych postupoch pri skúšaní, údržbe, plnení a označovaní tlakových nádob používaných v potravinárstve. V súvislosti so zabezpečením technickej a hygienickej bezpečnosti obalov a produktov pre potravinársku výrobu upriamil pozornosť aj na potrebu zavedenia systému Analýzy rizík a kontroly kritických bodov (HACCP) v celom dodávateľskom reťazci. Viac informácii na www.cistebublinky.sk