• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

Potenciálne riziká spojené s atmosférou obohatenou kyslíkom sú dobre známe a existuje niekoľko EIGA publikácií, ktoré poskytujú osobám manipulujúci s kyslíkom podrobnosti o nebezpečenstvách vzniku požiaru a výbuchu v takýchto podmienkach.
Nedávne nehody v zdravotníckych zariadeniach zvýraznili potrebu zvýšenia povedomia o rizikách atmosféry obohatenej kyslíkom, najmä počas pandémie Covid 19.
EIGA na svojej web stránke uverejnila dokument, ktorý popisuje tieto riziká a navrhuje príslušné opatrenia ako zamedziť alebo minimalizovať vznik nehody.
SAVDTP vám predkladá tento dokument EIGA vrátane jeho slovenského prekladu.

SA_45_21_Hazard_of_Oxygen-Enriched_Atmospheres_in_Healthcare_Facilities

Prostredie obohatene O2 preklad – upravene LMAJN 2

 

 

 

Read More

Organizačné zmeny členských firiem SAVDTP

Od apríla 2020 sa pôvodná spoločnosť Air Liqiude Slovakia s.r.o Bratislava.premenovala na Messer Slovensko, s.r.o. Bratislava, ktorá následne od 01.10.2020 splynula s Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava. Všetky záväzky vyplývajúce zo Stanov SAVDTP za spoločnosť Air Liqiude Slovakia s.r.o.  a Messer Slovensko, s.r.o. preberá Messer Tatragas, spol s  r.o. Bratislava.

Read More

BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S TLAKOVÝMI PLYNOVÝMI FĽAŠAMI

EIGA na svojej web stránke publikovala názorný plagát ako manipulovať s tlakovými plynovými fľašami.
Poznámka: Text je v anglickom jazyku, ale grafickým zobrazením je plagát dostatočne zrozumiteľný.

Odporúčame všetkým osobám, ktorí manipulujú s plynovými tlakovými fľašami, aby sa oboznámili s predmetným plagátom, resp. ho zaradili do svojich bezpečnostných predpisov a pokynov.

SL_10_19_Safe_Handling_of_Cylinders

Read More

Publikačná činnosť EIGA

EIGA na svojej web stránke publikuje širokú škálu odborných dokumentov, ktoré vypracovali špecialisti v oblasti technológii a bezpečnosti prevádzkovania zariadení v plynárenskom priemysle.

Predkladáme vám

Publikácie s názvom “EIGA Documents”, “Position Papers”, “Safety Newsletters”, “Environmental Newsletters”, “Safety Information”, „Technical Bulletins“, „Safety Leaflets“, EIGAZETTES“ (v anglickom jazyku) sú verejne dostupné na internetovej stránke EIGA – www.eiga.eu.

Publikácie s názvom “EIGA Documents”, “Position Papers”,“Safety Information”,  „Technical Bulletins“,  (v anglickom jazyku) sú verejne dostupné na internetovej stránke EIGA – www.eiga.eu.

Read More

20. výročie existencie SAVDTP

Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov technických plynov (SAVDTP) bola založená v júni 1999. Zakladajúcimi členmi boli 3 organizácie, Messer Tatragas s.r.o., Technické plyny, k.s. a AGA Gas s.r.o.

Neskôr pristúpili ďalšie organizácie a niektoré sa premenovali.

V súčasnosti SAVDTP ma 6 stálych členov.

Messer Tatragas s.r.o.

Linde Gas, k.s.

Messer Slovnaft s.r.o.

Air Products Slovakia s.r.o.,

SIAD Slovakia s.r.o.,

Air Liquide Slovakia s.r.o.

Tento rok SAVDTP oslávila 20. výročie existencie.

Krátky pohľad z konania osláv výročia SAVDTP.

 

 

 

 

 

 

Read More

Podpora iniciatívy „Čisté bublinky“

SAVDTP na základe odporučenia svojich členov podporila iniciatívu „Čisté bublinky“, ktorá upozorňuje na riziká spojené s používaním nevhodných fliaš naplnených oxidom uhličitým určených na obohacovanie nápojov v potravinárskom priemysle. Predseda asociácie na stretnutí s médiami informoval najmä o nebezpečenstvách vyplývajúcich z plnenia neštandardných fliaš (napr. hasiacich prístrojov) potravinárskymi plynmi ako aj o normatívnych postupoch pri skúšaní, údržbe, plnení a označovaní tlakových nádob používaných v potravinárstve. V súvislosti so zabezpečením technickej a hygienickej bezpečnosti obalov a produktov pre potravinársku výrobu upriamil pozornosť aj na potrebu zavedenia systému Analýzy rizík a kontroly kritických bodov (HACCP) v celom dodávateľskom reťazci. Viac informácii na www.cistebublinky.sk

Read More

Seminár EIGA „ Horľavé plyny. Bezpečná prevádzka a predpisy“

Tradičný januárový odborný seminár zorganizovala EIGA 29. a 30. januára 2014 v priestoroch hotela Sheraton v Bruseli. Obsahovo bol seminár zameraný na problematiku horľavých plynov. Prvá časť seminára bola spoločná pre všetkých účastníkov, pričom hlavnými témami boli analýza nehôd, bezpečnosť pri zaobchádzaní s horľavými plynmi a súvisiace predpisy.  Potom sa účastníci rozdelili  do dvoch odborných sekcií – acetylén a ostatné horľavé plyny, najmä vodík. Jednotlivé témy prezentovali špecialisti z oblasti vedy a výskumu a z členských spoločností združených v EIGA. Na seminári sa zúčastnili odborníci  z 26 európskych a 7 mimoeurópskych štátov.

Read More

Bezpečnostný míting IGV/EIGA

Bezpečnostný míting organizovaný nemeckou asociáciou IGV v spolupráci s EIGA sa v tomto roku konal v Mainzi 16. a 17. októbra. Odborné referáty boli zamerané predovšetkým na analýzu príčin nehôd, ktoré sa v poslednom období udiali pri zaobchádzaní s priemyselnými plynmi a opatrenia prijaté na ich odstránenie. Na mítingu sa zúčastnili aj zástupcovia českej (ČATP), rakúskej (ÖIGV) a slovenskej (SAVDTP) asociácie technických plynov.

Read More

Sympózium EIGA „Bezpečnosť a životné prostredie v plynovom priemysle“

V dňoch 30. a 31. januára 2013 sa konalo v Le Plaza Theatre v Bruseli sympózium EIGA na tému „Bezpečnosť a životné prostredie v plynovom priemysle: Storočie zlepšovania“ za účasti vyše 200 odborníkov z Európy i zástupcov mimoeurópskych asociácií. Na úvod odborného programu p. Stefan Messer, bývalý prezident asociácie, pripomenul 90. výročie založenia predchodcu dnešnej EIGA a zdôraznil významné etapy v jej histórii. Prednášajúci  prezentovali vývoj a dôležité zmeny v jednotlivých oblastiach použitia technických, medicinálnych a potravinárskych plynov.

Read More

Míting predstaviteľov národných asociácií

V dňoch 25. a 26. apríla 2012 sa konalo v nemeckom Erdingu zasadnutie predstaviteľov národných asociácií združených v EIGA. Predseda SAVDTP vystúpil na mítingu s príspevkom: Zaobchádzanie s tlakovými oceľovými fľašami neoznačenými znakom “π”.

 

Na mítingu v Erdingu sa zúčastnili zástupcovia 14 európskych asociácií a predstaviteľov EIGA

 

Read More