• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

savdtp.sk Čo sú to technické plyny?

K technickým plynom patria v prvom rade plyny získané destiláciou skvapalneného vzduchu a to kyslík, dusík, argón.
Ďalej  sú to plyny získané z chemicko-technologických procesov ako acetylén, vodík, oxid uhličitý.
Do skupiny technických plynov sa zahrňujú aj ich zmesi, ďalej vzácne plyny a plyny s vysokou čistotou.

Samostatnú skupinu technických plynov tvoria medicinálne plyny, hlavne kyslík, oxid dusný a ich zmesi s dusíkom, oxidom uhličitým, héliom.

Využitie technických plynov je vo všetkých oblastiach hospodárstva, predovšetkým v hutníctve, chemickom priemysle, potravinárstve a zdravotníctve. Široké využitie je aj v stavebníctve, v oblasti výskumu a vývoja a v poslednom čase i v oblasti ochrany životného prostredia.

savdtp.skPríklady použitia technických plynov

  • Kyslík urýchľuje oxidačné procesy, čo sa využíva hlavne v metalurgii,  v chemickom priemysle, ale aj v oblasti životného prostredia napr. pri biologickom čistení odpadových vôd. Pri použití kyslíka v rôznych chemických procesoch miesto vzduchu sa výrazne znižujú emisie oxidov dusíka do ovzdušia.
  • Inertné plyny ako dusík a argón sa vo veľkom využívajú  k ochrane pred nežiadúcimi reakciami v chemickom priemysle, ako aj pri balení potravín, ďalej pri zváraní kovov na vytváranie ochrannej atmosféry a pod.
  • Nízke teploty skvapalnených plynov sa využivajú predovšetkým v chladiarenstve, ale aj na špeciálne účely, napr. spevňovanie základov stavieb, mletie termoplastov a dosahovanie supravodivosti.
  • Plyny s vysokou čistotou sa využívajú ako kalibračné štandardy  pri meraní emisií a v medicíne.

Technické a špeciálne plyny sa stále viac stávajú rozhodujúcim faktorom výrobného procesu tak z hľadiska ekonomického ako aj ekologického.